ÁSZF

Általános rendelkezések


Az e-ÜMK internetes felület a praktizáló ügyvédek, a bíróságok és a nyomozó hatóságok internetes felülete, melyen keresztül minden eljárási cselekményen biztosított a védőügyvéd jelenléte. 

Az e-ÜMK elektronikus helyettesítési/kirendelési rendszerében a Szolgáltató (e-ÜMK Kft) által biztosított internetes felület segítségével az ügyet feltöltő felhasználók (ügyvédek, bíróságok, nyomozó hatóságok) a lehető leggyorsabban kapcsolatba léphetnek azzal az ügyvéddel, aki a feltöltött ügyet, vagy eljárási cselekményt vállalja ellátni. Az ügyvállaló ügyvédek ügyvállalással kötelességet vállanak arra, hogy a  felöltött  eljárási cselekményeken megjelennek, a meg nem jelenés minden jogkövetkezménye terhével. 

A rendszeren belül meg kell különböztetni a Hatóságok által feltöltött ügyeket és az Ügyvédek által feltöltött ügyeket. Hatósági ügyre jelentkezéskor, a Hatóságok a jelentkező ügyvédet kirendelik, majd a kirendelő határozatot legkésőbb az első eljárási cselekményen adják át, illetőleg kézbesítik az ügyvédnek. Az ügyvédek ebben az esetben kifejezetten elfogadják, hogy a kirendelés az ügyre jelentkezés időpontjától számítva hatályos a kirendelő határozat átvételétől függetlenül. Minden meg nem jelenéssel kapcsolatos következmény a jelentkező terhére esik.
 
Ügyvédek által feltöltött ügyekre jelentkezéssel az ügyvédek szerződést, helyettesítési megállapodást kötnek egymással, amellyel a helyettes ügyvéd a jelentkezéssel elvállalja a feltöltött ügyben a védői feladatok ellátását. Ekkor a feltöltő és a jelentkező között az adott eljárási cselekményre vonatkozó helyettesítési megbízás jön létre. Azokban az ügyekben, ahol a feltöltő ügyvéd nem kirendeléssel jár el, a helyettesítési megbízás akkor hatályosul, ha a jelentkezést követően a felek megállapodtak. A megállapodás létrejötte független az e-ÜMK-tól. 
 
Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával az eljárási cselekményre jelentkező helyettes ügyvéd kötelezettséget vállal arra, hogy személyesen, vagy ügyvédjelöltje, alkalmazott ügyvédje, más helyettese útján – az ügyre vonatkozó releváns információk birtokában – megfelelően felkészülve a Ptk megbízásra vonatkozó rendelkezései, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló törvény és az ügyvédek etikai kódexe szerint vesz részt az elvállalt eljárási cselekményen. Ezzel együtt az eljárási cselekményt feltöltő ügyvéd (ügygazda) arra vállal kötelezettséget, hogy a helyettes részére az eljárási cselekményhez képest időben átadja az ügyre vonatkozó összes releváns információt és okiratot. Az adott ügy ellátásról és annak részleteiről az ügygazda és a helyettesítő ügyvéd az e-ÜMK rendszerén kívül külön megállapodást köt. 

Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy szolgáltató a közösséget érintő információkról, felhívásokról őt elektronikus levélben tájékoztassa. 

Fogalmak
 
Szolgáltató: az e-ÜMK Kft. (Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17. félemelet 5., Cégjegyzékszáma: 01-09-172850, Adószáma: 24341387-2-41., Elektronikus levelezési címe: info@e-umk.hu)
 
Felhasználó: a szolgáltatást, a www.e-ÜMK.hu felületet igénybe vevő ügyvéd, ügyvédi iroda (ügyvéd felhasználók), bíróság, vagy más hatóság (Hatósági felhasználók) aki/amely az e-ÜMK  szolgáltatását igénybe veszi;
 
Ügygazda: az ügyet feltöltő, az a felhasználó aki a helyettesítés megoldásának, helyettes keresésének igényével rögzíti az eljárási cselekményt az e-ÜMK szolgáltatási felületén; 
 
Helyettes: az ügyet vállaló, a felhasználó aki a www.e-ünk.hu felületére ügyvéd által feltöltött helyettesítésre felkínált eljárási cselekményt/ügyet elvállalja. 
  
Zárás: az ügynek az az állapota, amikor az adott ügy a felhasználók számára már nem érhető el.
 
Helyettesítés: egyetlen eljárási cselekményre vonatkozó helyettesítési megbízás, amelyben az ügygazda kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárási cselekményt megelőzően a helyettest az ügy ellátására felkészíti, és átad az ügy ellátáshoz szükséges minden releváns okiratot, míg a helyette arra vállal kötelezettséget, hogy az adott eljárási cselekményen megjelenik és azt szabályszerűen ellátja. Tekintve, hogy a rendszer elsődleges célja az eljárási cselekményen való részvétel, a helyettes részvételi és helyetteítési kötelezettségét nem érinti, hogy az ügygazda eleget tett-e a kötelezettségének. A helyettes a helyettesíés ellátásának kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesülhet, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy felvegye a kapcsolatot az ügygazdával, de ez nem sikerült.
 
Kirendelés: Az ügyvéd elfogadja, hogy hatósági ügyre jelentkezés számára egyenértékű a hatósági kirendeléssel és ennek megfelelően kell eljárnia.
 
Ügyre jelentkezés: Az ügy elvállalása "kell az ügy" gombra kattintással.
 
Esemény: A feltöltött ügyekre való jelentkezés. Minden feltöltött ügyre való jelentkezést, mint eseményt rögzít és tárol a rendszer.
 
Releváns információ: minden olyan adat, okirat, szóbeli felvilágosítás, amely az adott ügyben való szabályszerű eljáráshoz nélkülözhetetlen. 
 
Bizalmi elv: A feltöltött ügyek kizárólag létező ügyek. A regisztrált ügyvédek a vonatkozó jogszabályok, a kamarai normák és szabályzatok, különösen az etikai kódex, valamint az ügyvédi tevékesnységről szóló törvény rendelkezései szerint járnak el az e-ümk használata során.
 
Hatóság: Bíróság és a nyomozó hatóságok. 
 
Kredit: üzemeltetési hozzájárulás 
 

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért. A Szolgáltató a Felhasználók által a honlapra feltöltött információk/adatok valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem vizsgálja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap használatából vagy annak ideiglenes használhatatlanságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért. A használati feltételekre a Polgári törvénykönyv, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló törvény és az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló MÜK-szabályzat hatályos rendelkezései az irányadók. A honlap folyamatos másolása és/vagy annak teljes vagy részbeni tárolása vagy egyes elemeinek, grafikai megoldásainak vagy szöveges tartalmainak más honlapokba történő beépítése, elektronikus, papíralapú vagy bármilyen más módon történő publikálása a szerzői jog megsértése, ezért tilos.
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés értelmében, a felhasználó által rögzített eljárási cselekményeket a www.e-umk.hu weblapon megjelenteti, ezáltal a regisztrált Felhasználók között kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be. A helyettesítéssel kapcsolatban az egyes ügyek átadása, és a hatósági kirendelés a szolgáltatótól független.  

SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A szolgáltató által működtetett online helyettesítési rendszer szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik érvényesen tudnak regisztrálni. A regisztráció folyamán a felhasználó köteles a Regisztrációs űrlap kitöltése során valós adatokat megadni. A szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult és köteles is a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni. A valótlan adatokat megadó felhasználó az ebből fakadó károkért felelős.

ÜGYVÉD FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Felhasználók csak azon ügyvédek lehetnek, akik Magyarországon valamely Ügyvédi Kamara tagjai és állnak sem szünteleő, sem felfüggesztett státuszban.
 
A Szolgáltató által működtetett online helyettesítési rendszeren helyettesítés vállalására és eljárási cselekmény feltöltésére kizárólag a felhasználó jogosult. 
 
A szolgáltató által működtetett web felületen - a Polgári Törvénykönyv 6:64. §-a szerint – az ügygazda a feltöltött eljárási cselekménnyel rögzített érvényes ajánlatát annak a másik felhasználó általi elfogadásáig tetszőlegesen módosíthatja, pontosíthatja és eltávolíthatja.
 
Az e-ÜMK felhasználói visszajelzést adnak a szolgáltatás minőségéről. 
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely adat/információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a weboldal megfelelő használatával, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy etikátlannak minősül. 
 

A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A szolgáltatási szerződést a felhasználók a szolgáltatóval határozatlan időre kötik.
 

DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Díjmentes szolgáltatások: A regisztráció, valamint korlátlan számú ügy, illetve eljárási cselekmény feltöltése a rendszerbe. 
Díjköteles szolgáltatás: Díjat a Felhasználók kreditrendszerben teljesítik. Díjköteles szolgáltatás minden esetben/szolgáltatásonként 1 db kredit levonásával jár. Díjköteles az ügyre jelentkezés és a 90 napon túli események lekérése (lekérdezésenként) a szolgáltatótól. 
Kreditrendszer: A díjfizetés kreditrendszerben működik, ügyre jelentkezéskor, vagy a 90 napon túli események lekérésekor (lekérdezésenként) a szolgáltató 1 db kreditet levon az ügyvéd felhasználótól. A kredit alapdíja 330 Ft, amely tartalmazza az általános forgalmi adót(áfát) is.
Kedvezményes kreditfeltöltés: A kreditfeltöltés banki utalással az alábbi táblázatban foglalt csomagokban történhet meg:
 
Kredit csomagok
A csomag elnevezése a csomag tartalma A csomag ára (bruttó ár) A kedvezmény mértéke
Basis 10 kredit 2990 Ft 310 Ft
Medium 25 kredit 7190 Ft 1060 Ft
Professio 50 kredit 13990 Ft 2510 Ft
 
A szolgáltató a banki átutalás jóváírásával egyidejűleg feltölti az ügyvéd felhasználó kreditállományát az adott csomagnak megfelelő kreditszámmal. Banki átutaláskor az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az adott csomag megnevezését.
 
A szolgáltató jogosult a díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban kötelessége tájékoztatni felhasználóit legalább 15 naptári nappal a díjváltozás életbe lépését megelőzően, amelyet honlapján is közzétesz.
 
Minden banki átutalást követően a Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 10. naptári napjáig elszámoló számlát készít. A számlát a szolgáltató, a regisztrált e-mail címre küldi meg elektronikus formában. A számla tartalmazza a megfizetett összeget és a feltöltött kreditszámot. A sikeres visszajelzést követően az adott tranzakció sikerességét illetően a szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el. 
 

FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

A Szolgáltató kizárja felelősségét a feltöltött adatok félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól tekintve, hogy ezeket tiltja, szűri, illetve szankcionálja. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelése szerint a feltöltésre került adatok web lapra helyezését elutasítsa. 
 

TILTOTT FELHASZNÁLÁS és INTERNET ETIKETT

A Felhasználó tiszteletben tartja, hogy a Szolgáltató a feltöltött adatokat kizárólag jogszerű célok érdekében helyezi az internetre. A Szolgáltató nem használhatja fel a felhasználó által feltöltött adatokat vagy annak elemét, és nem adhat engedélyt a felhasználásra más személynek, immorális, fenyegető vagy jogsértő üzenetek, vagy anyagok továbbítására, vagy a jogvédett anyagok jogsértő szétosztására, továbbterjesztésére.
 
Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy az ügyvédi titkot megtartja, a tudomására jutott bizalmas adatokat titokként kezeli, azt harmadik személynek nem adja ki.
 
A Szolgáltató rögzíti, hogy az általa nyújtott szolgáltatás az ügyvédi etikai szabályzat egyik pontját sem sérti, az etikai szabályzattal összhangban van.
 
A szolgáltató az ügyvédi kamarának, továbbá hatósági megkeresésre a hatóságnak is átadhat adatokat.
 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Azon felhasználók, akik/amelyek az utolsó belépésüktől számított egy naptári éven keresztül nem lépnek be újra, törlésre kerülnek, amely a megvásárolt kredit elvesztésével is jár. A korábbi aktivitást a rendszer a törlést követően 3 évig megőrzi.
 

IRÁNYADÓ JOG

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az ügyvédi tevékenységről szóló törvény rendelkezései irányadóak.
 

EGYÉBB RENDELKEZÉSEK

 
Az adatokat felhasználjuk abban az esetben is, amikor értesítjük Önt az érdeklődését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése, illetve aktualitásaink. Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy rendszeres hírlevelet küldjünk megadott e-mail címére, amelyről azonban bármikor leiratkozhat személyes menüje vagy ügyfélszolgálatunknak küldött email útján. A regisztrálás alatt Ön átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat.